O společné modlitbě manželů se mluví málo a je to špatně. Co se s tím dá dělat? Kde se inspirovat? Co třeba začít tím, že se koukneme do Bible? A tady nás čeká jedno malé překvapení...


Bible totiž nikde přímo a doslovně o společné modlitbě manželů nemluví. Když už, tak zmiňuje například účast celé rodiny na různých židovských náboženských svátcích nebo o důležitosti rodiny, která se v Novém zákoně stává domácí církví. A přece, když projdeme Bibli podruhé, jeden příklad společné modlitby ženicha a nevěsty najdeme. Jsou to Tóbijáš a Sára!

Tóbijáš povstal ze svého lůžka a řekl Sáře: „Sestro, vstaň! Pomodleme se a vyprosme si na našem Pánu, aby nám prokázal milosrdenství a spásu.“

Vstala a počali se modlit a prosit, aby se jim dostalo spásy.

Tóbijáš začal slovy: „Požehnaný jsi, Bože našich otců, a požehnané tvé jméno po všechny věky a pokolení. Ať ti dobrořečí nebesa a všechno tvé stvoření po všechny věky. Ty jsi učinil Adama. Učinil jsi mu pomoc a podporu, Evu, jeho ženu. Z obou vzešlo lidské potomstvo. Ty jsi řekl: ‚Není dobré, aby člověk byl sám. Učiňme mu pomoc jemu rovnou.‘ Hle, neberu si tuto svou sestru pro smilnění, nýbrž veden věrností. Přikaž, abych došel smilování, já i ona, a abychom se společně dožili stáří.“ A oba řekli: „Amen, amen.“ Pak se uložili k spánku té noci. (Tób 8,4-9)

Jaká je to modlitba! Ženich, nad kterým visí hrozba smrti, o svatební noci vstane a poprosí svou ženu, aby své manželství začali modlitbou. Je to on, kdo se modlí: nahlas, vlastními slovy, s odvahou a důvěrou v Pána, který je jedinou nadějí pro něj i pro oba. Modlí se k Hospodinu, který je věrný a milosrdný. Připomíná počátek lidské historie, úsvit velikých Božích skutků, a zdá se, jako by se cítil být jejich součástí. Láska Tóbijáše a Sáry vstupuje do proudu dějin spásy, zápasu mezi smrtí a životem, který nakonec musí zvítězit. Modlí se jako věřící muž, jako manžel, jako syn vyvoleného národa. A jeho modlitba prolomí nebesa a ukáže se, že silnější než smrt je láska.

A oba společně řeknou: "Amen, amen."


Jen dvě slova. Osm písmen. Člověk by čekal víc.


Ale k vítězství života a lásky nad smrtí stačí i tolik...


A po této modlitbě už nemluví.


Mluví jejich těla.


Je svatební noc.P. Karel Skočovský (ToB)