Dnes bych s Vámi chtěla podělit o text, který jsem vytvořila, když jsem dostala na starosti katechezi třeťáčků. Chtěla jsem jim, co nejvíce přiblížit desatero a všechny texty mi přišly nedostatečné - buď příliš jednoduché nebo složité pro devítileté. Dětem jsem k těmto textům ještě namalovala obrázky a měly to jako pracovní listy.

Předkládám inspiraci nejen k rozmluvám s dětmi, ale nabízím zamyšlení i nám dospělým. Nabízím pohled na desatero ne jako soubor příkazů a zákazů, ale soubor šancí, možností a příležitostí. Víte také, že jsme objevili, že se v kažkém přikázání skrývá nějaký dar? Zkuste ho hledat.


 

 

 

1. přikázání: V jednoho Boha věřiti budeš.

Nemusíš se bát moci hvězd, ani kouzel člověka, ani strašidel, ani osudu, ani…. Bůh chce být tvým pomocníkem. Máš možnost stát se jeho přítelem. Kdo správně jedná podle tohoto přikázání, ten v Boha věří a rád se modlí – ráno, večer, při jídle i jindy. Ví, že v modlitbě může mluvit s Bohem o všem.

Bůh je náš Otec. Dovedeš si představit dítě, které nemyslí na svého otce a nemluví s ním?

 

2. přikázání: Nevezmeš jméno Boží nadarmo.

Bůh chce, abychom měli úctu ke všemu, co mu je zasvěceno. Také se Ti nelíbí, když ostatní říkají Tvé jméno škaredě nebo se Ti posmívají.

Kdo správně jedná podle tohoto přikázání, nevyslovuje Boží jméno nebo jména svatých bezmyšlenkovitě a nadarmo, má v úctě Boha a předměty s vírou spojené (obrazy, kříže, sochy…), chová se uctivě v kostele a nenechá druhé posmívat Bohu (nebo alespoň se k nim nepřipojí).

 

3. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil.

Máš možnost si odpočinout a shromáždit síly. Máš šanci připomenout si smysl a cíl svého života. Máš příležitost vzpomenout si na den, kdy Kristus vstal z mrtvých.

Kdo správně jedná podle tohoto přikázání, ten chodí v neděli a ve svátky na mši svatou. Přichází včas a účastní se pozorně. Ví, že neděle je dnem odpočinku, kdy máme čas pro Boha, ale také pro druhé lidi.

 

4. přikázání: Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.

Bez rodičů bys nebyl na světě. Mají tě rádi a starají se o tebe. Všichni se mají mít vzájemně rádi a pomáhat si.

Kdo správně jedná podle tohoto přikázání, ten rodiče poslouchá, pomáhá jim, není drzý a neodmlouvá. Váží si svých rodičů, modlí se za ně a dovede jim poděkovat. To platí i pro jiné lidi, kteří to s námi myslí dobře – prarodiče, učitelé…

 

5. přikázání: Nezabiješ.

Život je velký dar. Bůh chce, abychom měli úctu ke všemu, co žije. Abychom svévolně neničili rostliny, netrápili zvířata a především neubližovali druhým lidem. Nenávist, nepřátelství, pomsta, hádky, bití…tyto věci nemá Bůh rád. Mějme na paměti, že i slovo může něco zabít. Také bychom měli chránit vlastní život a zdraví.

Kdo správně jedná podle tohoto přikázání, ten nikomu neubližuje bitím, nepřátelstvím, hněvem nebo hádkami. Rád pomáhá druhým lidem. Chrání si své zdraví a zbytečně je neničí. Netrápí a neničí nic, co žije – lidi, zvířata, rostliny.

 

6. přikázání: Nesesmilníš.

Bůh stvořil člověka k svému obrazu. Jsme zodpovědní za tělo, duši i za to jak naložíme s touhou po lásce. Bůh chce, abychom měli v úctě lásku mezi mužem a ženou. Je to jeho dar. Aby chránil čistotu našeho srdce, dal nám také stud.

Chraň své tělo i svou duši před nečistými myšlenkami, slovy a skutky. Máš možnost milovat člověka a ne ho jen využívat. Máš šanci ovládat sám sebe a ne se nechat ovládat svými touhami a pudy. Nemáš zapotřebí, aby ses falešným pohledem světa na lásku připravil o radost z pravé lásky. 

Kdo správně jedná podle tohoto přikázání, ten nemluví neslušně, neposlouchá nestydaté vtipy, nedívá se na nestydaté obrázky a filmy. Také se nedívá zvědavě, či se zlým úmyslem, když je někdo vysvlečený. Nedotýká se neslušně druhého či sebe.

 

7. přikázání: Nepokradeš.

Od Boha máme všechno, co potřebujeme. Chce, abychom nebrali nic cizího, ale spíše se učili dávat. Chce, abychom si vážili majetku cizího i svého a zbytečně ho nepoškozovali.

Nemusíš se pachtit za nečestným obohacováním. Když někoho okrádáš, dopadne to vždy stejně: co získáš na majetku, ztratíš na klidné mysli.

Kdo správně jedná podle tohoto přikázání, ten neničí ani nebere, co mu nepatří. Udržuje svoje věci v pořádku a je šetrný.

 

8. přikázání: Nepromluvíš křivého svědectví.

Slovo má velkou moc, může způsobit dobro i zlo. Bůh chce, aby se lidé mohli na naše slova spolehnout a abychom jimi druhým neubližovali.

Nemusíš se zaplétat do lži, abys zakryl své slabosti. Lež plodí nedůvěru a ta dělá ze spolužití peklo. Máš možnost zastávat se druhého, i když má jiný názor než ty. Máš šanci nepodvádět druhé.

Kdo správně jedná podle tohoto přikázání, ten nelže, nepodvádí, nepřekrucuje pravdu, nežaluje, nikoho nepomlouvá a neříká o druhých nic špatného.

 

9. přikázání: Nepožádáš manželky bližního svého.

Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou. Manželé si mají být věrní a neopouštět se v těžkostech.

Svůj život nemusíš zatěžovat touhou po kradené lásce, která působí rozvraty. Bůh Ti nabízí možnost rozvíjet pravou lásku a pěstovat vlastní vztah.

 

1O. přikázání: Aniž požádáš statku jeho.

Závist a chamtivost berou člověku radost a spokojenost. Bůh chce, abychom se radovali z darů, které máme a nezáviděli druhým.

Máš možnost přát druhému to, co má. Máš možnost stát se přítelem druhým a nemyslet při tom jen na sebe. Máš šanci mít bez závisti radost z úspěchu druhého. Máš odpovědnost poznat své nadání a využívat ho pro druhé.

Kdo správně jedná podle tohoto přikázání, ten druhému nezávidí, nedychtí po tom, co není jeho, a rád se s druhými rozdělí.

Vypracováno za pomocí textů: M. Špačková, M. Mléčková, L. Svobodová: Bůh k nám přichází, A Pereira: Myšlenky a modlitby.