Psáno pro rutinnou a námahou vysílené maminky, (ale i pro tatínky) malých (i větších) dětí.

Parafráze inspirovaná evangeliem sv. Matouše 25, 31-46

...Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici.

Tehdy řekne král těm po pravici:

"Pojďte, POŽEHNANÉ mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.

Neboť jsem NĚKOLIKRÁT DENNĚ:

- hladověl, a dali jste mi jíst,

- žíznil jsem, a dali jste mi pít,

- spadl jsem, a zvedli jste mě,

- brečel jsem, a utišili jste mě,

- potřeboval jsem pochovat v náručí, a pochovali jste mě,

- byl jsem nemocen, a s láskou jste se o mě starali,

- byl jsem nahý, a oblékli jste mě,

- byl jsem špinavý, a umyli jste mě,

- byl jsem unavený a nemohl jsem usnout, a byli jste u mě,

- v noci jsem nemohl spát, utěšovali jste mě,

- potřeboval jsem se s něčím svěřit, a vyslechli jste mě,

- byl jsem sám a chtěl jsem si hrát, a byli jste se mnou.

Tu mu ti spravedliví odpovědí: "Pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, žíznivého a dali jsme ti pít? Kdy jsi spadl a zvedli jsme Tě? Kdy jsi brečel a utěšovali jsme Tě? Kdy jsi potřeboval pochovat v náručí a pochovali jsme Tě? Kdy jsi byl nemocný a starali jsme se o Tebe? Kdy jsi byl nahý a oblékli jsme Tě? Kdy jsi byl špinavý a umyli jsme Tě? Kdy jsi byl unavený a nemohl jsi usnout a byli jsme u Tebe? Kdy jsi v noci nemohl spát a utěšovali jsme Tě? Kdy jsi se potřeboval s něčím svěřit a vyslechli jsme Tě? Kdy jsi byl sám a chtěl sis hrát a byli jsme s Tebou?

 

Král odpoví a řekne jim:

"Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří-dětí, mně jste učinili."