Rádi byste strávili chvíli s Hospodinem, ale na tichou chvíli kontemplace se ještě necítíte? Zkuste si vzít k rozjímání některý z následujících biblických veršů.

V komentářích se můžete podělit o případné plody modlitby či o další oblíbené biblické pasáže.


Boží dotek

Stvoření Adama, Sixtinská kaple

1. list Janův 3:1

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.

 

Efeským 3:17-19

... a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce

mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka:

poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.

 

Filipským 1:9-11

A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost;

abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův,

plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.

 

Jan 15:1, 5, 8-9

„Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař.

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.

Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.“

 

Izajáš 40:11

Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede.

 

Sofonjáš 3:17

Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.

 

Pláč 3:21-23

Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám

Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí.

Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá.

 

1. Korintským 13:4-8

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno.

 

Žalm 23

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

 

Izajáš 43:1-4

Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.

Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.

Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal jsem místo tebe.

Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život.

 

Izajáš 41:10

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

 

 

Dle Kimberlee Ireton s využitím serveru biblenet.cz.