Pro všechny nastávající maminky - modlitba od sv. Markéty Antiochijské, která patří ke 14 svatým pomocníkům. Přála si, aby na její přímluvu všechny matky porodily šťastně zdravé dítě.

Známá paní od nás z farnosti, zdravotní sestra a maminka čtyř dětí, mi vyprávěla k této modlitbě zajímavé osobní svědectví. První tři těhotenství  i porody zažila velmi komplikované, děti překonávaly v raném dětství spoustu závažných zdravotních problémů. U čtvrtého dítěte se modlila modlitbu sv. Markéty a jako "zázrakem" a navzdory všem lékařským prognózám probíhalo celé těhotenství i porod přirozeně a bez potíží. Tak modlitbu přikládám také pro všechny nastávající maminky zde na Signálech.


Všemohoucí Bože, kdysi jsi připravil tělo i duši nejsvětější Panny Marie za důstojný příbytek pro svého Syna. Nyní jsi požehnal také mé tělo a učinil jsi je nástrojem své tvůrčí síly. Plna vděčné radosti dávám se zcela do Tvé služby. Také dítě, které si mi dal, Ti cele zasvěcuji. Ochraňuj a opatruj tento klíčící život a dej, ať se toto dítě šťastně narodí a stane se ve svatém křtu Tvým dítětem. Chraň mé dítě v celém jeho dalším životě, ať kráčí věrně cestami Tvých přikázání a ať dosáhne věčného života v nebesích.

Dobrotivý Bože, tento klíčící život jsi však svěřil mé ochraně a mé zodpovědnosti. Prosím Tě proto, dej mi zdraví těla i duše, dej mi dobrotu srdce a čistou mysl, abych svému dítěti nepředala špatné náklonnosti, nýbrž abych mu dala do života jen dobré povahové vlastnosti. 

Nebeská Matko, pomáhej mi, abych v těchto měsících měla ve svém srdci hodně čisté radosti, a abych směla tuto radost šířit kolem sebe. Z lásky k Bohu a z lásky ke svému dítěti nechci propadnout malomyslnosti, i kdyby snad v příštích dnech nebo ve chvíli porodu se mi dítě stalo příliš těžkým břemenem. Kéž mi v této době, Matko Boží, dodají síly vzpomínky na Tvé bolesti a na utrpení Tvého Syna.

Též vás, svatí andělé strážní, prosím o ochranu a pomoc. Veďte mě, manžela i naše dítě tímto životem tak, abychom jej prožili podle vůle Boží a buďte našimi přímluvci u Božího trůnu.

Požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha svatého sestup na mne, na mého manžela i na mé dítě. Amen!

Ó Maria, bez hříchu prvotního počatá, oroduj za nás!

S božským Dítkem, Máti, + rač nám požehnání dáti.

 

Zdroj obrázků Wikipedie zde.

Autorka je členkou ŽMM